Kwaliteitsstatuut en kwaliteitscriteria:

Iedere behandelaar heeft een eigen kwaliteitsstatuut. In het Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Kwaliteitsstatuut Jolanda van Delft

 

Daarnaast werk ik met de volgende standaarden/ metingen tijdens uw behandeling:

Zorgstandaarden

Zorgstandaarden ondersteunen behandelaren bij het leveren van goede zorg.
Deze standaarden kunt u terug vinden op de website van GGZ zorgstandaarden

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Door middel van ROM meet ik het effect van uw behandeling. Met de resultaten kan ik de kwaliteit van uw behandeling verbeteren. Uw ervaring als cliënt staat hierbij centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u worden ingevuld, onderzoek ik of uw psychische klachten gedurende de behandeling afnemen, maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

Vervolgens zijn de volgende toetsingen afgenomen bij de praktijk:

LVVP Visitatie Certificaat

Ik heb een kwaliteitsvisitatie van het LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) succesvol doorlopen.
De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten.

Keurmerk Basis GGZ – KIBG

Sinds 2016 ben ik in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit houdt in dat ik mij extra inspan voor de juiste zorg op het juiste moment.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.