Beroepscode

Geheimhouding van uw gegevens

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. Ik mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als volwassenen of kinderen in gevaar zouden komen. Ik heb geen toestemming van u nodig wanneer ik over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben echter ook een geheimhoudingsplicht.

Uw dossier

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Als u wilt, mag u uw dossier inzien. U hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. U hebt het recht uw dossier te laten vernietigen. U kunt daar schriftelijk om verzoeken.

Meer informatie

Reacties zijn gesloten.